ταμίας, ου ὁ | ταμιεύω | ταρβέω | ταπεινός, ή, όν | τάχιστα | τειχίδιον | τέκνον, ου τό | τέτταρες | τίκτω | τις, τι | τίς, τί | τοῖχος | τόξον, το | τοξότης, -ου, ὀ | τόπος, ου ὁ | τράπεζα | τραυματίας, ου, ὁ | τρεῖς | τρέφω | τρέχω | τρίτος, η, ον | τρόπος, ου ὁ | τροφεῖα, ων τά | τροφή, ῆς ἡ | τροφός, ου ἡ | τρυφάω | τυφλός | τύχη, ης ἡταμίας, ου ὁ


Guardiánταμιεύω


Controlar


ταρβέω

external image miedo.jpg

tener miedo de algo


ταπεινός, ή, όν


N
ταπεινός
ταπεινή
ταπεινόν
A
ταπεινόν


G
ταπεινοῦ


D
ταπεινῷ
ταπεινῇNAGD
Bajo, pequeño

Ejemplo:

Derivado etimológico:

τάχιστα


rápido


τειχίδιον

external image 07_24_11---Dry-Stone-Wall_web.jpg?&k=Dry+Stone+Wall

Sustantivo

Pared
τέκνον, ου τό


N
τέκνον

V
τέκνον

A
τέκνον

G
τέκνου

D
τέκν


Hijo

Ejemplo:

Derivado etimológico:


τέτταρεςexternal image 4.jpg


SIGNIFICADO: Cuatro

τέττιγς ἡ, τέττιγος τῆς

insecto
external image insectos.jpg

τίκτωτίκτω
τίκτεις
τίκτει
τίκτομεν
τίκτετε
τίκτουσι

Producir, engendrar

Ejemplo:

Derivado etimológico:τις, τι


Pronombre/adjetivo indefinido

N
τις
τι
A
τινα
τι
G
τινος
τινος
D
τινι
τινι


N
τινες
τινα
A
τινας
τινα
G
τινων
τινων
D
τισι
τισι

Algún, alguno

Ejemplo:
τίς, τί


Pronombre/adjetivo interrogativo (en apariencia solo se diferencia del indefinido en el acento)

N
τίς
τί
A
τίνα
τί
G
τίνος
τίνος
D
τίνι
τίνι


N
τίνες
τίνα
A
τίνας
τίνα
G
τίνων
τίνων
D
τίσι
τίσι

¿quién? ¿qué?

Ejemplo:

τοῖχος


Ν
τοῖχος
V
τοῖχος
A
τοῖχον
G

DMuralla


τόξον, το


arco


τοξότης, -ου, ὀ


arqueroτόπος, ου ὁ


N
τόπος

V


A


G


DLugar

Ejemplo:

Derivados etimológicos:
τράπεζα


Mesa


τραυματίας, ου, ὁ

external image 815492.jpg


Herida


τρεῖς


external image tres.jpg


SIGNIFICADO: Tres
τρέφωτρέφω
τρέφεις
τρέφει
τρέφομεν
τρέφετε
τρέφουσι

Alimentar

Ejemplo:

Derivado etimológico:


τρέχω


Correr


τρίτος, η, ον


tercero, en tercer lugarτρόπος, ου ὁN
τρόπος

V


A


G


DModo, costumbre, dirección

Ejemplo:

Derivado etimológico:
τροφεῖα, ων τά


Solo tiene plural.

N
τροφεῖα
V

A

G

D


Gastos de alimentación

Ejemplo:

Derivado etimológico:
τροφή, ῆς ἡ


N
τροφή

V


A


G


DAlimentación

Ejemplo:

Derivado etimológico:
τροφός, ου ἡN
τροφός

V
τροφός

A
τροφόν

G
τροφοῦ

D
τροφῷ


Nodriza

Ejemplo:

Derivado etimológico:τρυφάω
Vivir lujuriosamente


τυφλός


Ciego by Carlota Garcia
external image Ciego.jpg

ὁ τυφλός - οῖ τυφλοι
τόν τυφλόν - τούς τυφλούς
τοῦ τυφλοῦ - τῶν τυφλῶν
τῷ τυφλῷ - τοῖς τυφλοῖς

Ciego

- εἶ ὁ τυφλός ὅς οὐκ ὁρᾷ.τύχη, ης ἡN
τύχη
τύχαι
A
τύχην
τύχας
G
τύχης
τύχῶν
D
τύχῃ
τύχαῖς


Azar, suerte, fortuna...

Derivado etimológico: