ῥάβδος, ἡ | ῥᾴδιος, α, ον | ῥάπτω | ῥάφανος, ου ὁ | ῥεω | ῥίς, ος | ῥόδινος, -η, -ον | ῥόδον, ου τό | ῥύγχος, εος, τό | ῥυθμός-οῦ, ὁ

ῥάβδος, ἡ


bastón
ῥάβδος ἐστι ὂργανον ᾦ ελκει ὁ ἄνθρωπος


ῥᾴδιος, α, ονFácil


ῥάπτω


Urdir, tramar

ῥάφανος, ου ὁ

CC elApartadero
CC elApartadero

N
ῥάφανος

V


A


G


DCol

Ejemplo:ῥεω


fluyo, fluir

ῥίς, οςexternal image 3966033621_e47d14406e.jpg


N ῥίς ῥινες
V ῥίς ῥινες
A ῥινα ῥινας
G ῥινός ῥινων
D ῥινί ῥισιNariz

Derivados etimológicos: Rinoceronte, otorrinolaringólogo...


ῥόδινος, -η, -ον

Traducción: fucsia. adj.

Declinación:

Singular:

4628521445_9cd5ea475c_z.jpg

Nom.

ῥόδινος

ῥόδινη

ῥόδινον

Acus.

ῥόδινον

ῥόδινην

ῥόδινον

Gent.

ῥοδίνου

ῥοδίνης

ῥοδίνου

Dat.

ῥοδίν

ῥοδίν

ῥοδίνῳ

Plural:

Nom.

ροδινοι

ροδιναι

ροδινα

Acus.

ροδινους

ροδινας

ροδινα

Gent.

ροδινων

ροδινων

ροδινων

Dat.

ροδινοις

ροδιναις

ροδινοις

Artículos correspondientes:
Singular
Masculino
Femenino
Neutro
Plural
Masculino
Femenino
Neutro
Nom.


τό

οί
αί
τὰ
Acus.
τόν
τήν
τό

τούς
τάς
τὰ
Gent.
τοῦ
της
του

των
των
των
Dat.
τῳ
τῃ
τῳ

τοις
ταις
τοις


Ejemplo:
  • Yo vivo en la casa fucsia.
  • ἐγὼ οἰκῶ ἐν τῇ ῥοδίνῃ οἰκίᾳ

ῥόδον, ου τόRosaῥύγχος, εος, τόdiminutivo: ῥυγχίον

Pico (de pájaro), hocicoῥυθμός-οῦ, ὁ


N ῥυθμός ῥυθμοί
A ῥυθμόν ῥυθμούς
G ῥυθμοῦ ῥυθμῶν
D ῥυθμῷ ῥυθμοῖς

ritmo

Derivado: ritmo