παιδίον, ου τό | παχύς | παίω | πάπυρος, ου, ὁ | παρά | πάρ-ειμι | παρασκευάζω | παροιμία, ας ἡ | παρέχω | πάσχω | πᾶς, πᾶσα, πᾶν | πατέω | πεδίον, ου τό | πείθομαι | πεινάω | πενία, ας ἡ | πεντακότυλος, η, ον | πέντε | πέρα | περί | περιέχω | περιπατέω | πέτασος, ὁ | πεύκη, ης ἡ | πιέζω | πίθηκος, ὁ | πιστεύω | πίνω | πλήν | πλοῦτος | πνέω | πλοῖον, τό | πόα, ας ἡ | πούς, ποδός, ὁ | ποιέω | ποῖος, α, ον | πόλις, -εως, ἡ | | πολιός, -ά, -όν | πολλάκις | πολύς, πολλή, πολύ | πολυ-μήχανος, ον | πομπή, ῆς, ἡ | πορφυροῦς, ᾶ, οῦν | πόσος, η, ον | πόταμος | πότε | ποτέ | ποτήριον, τό | ποῦ | πού | πράσινος, ον | πρόβατον, τό | πρόδομος, ὁ | προσκυνέω | πρόσωπον, τό | πρυτανεῖον, ου τό | πρῶτον | πτελέα, ας ἡ | πτερόν, οῦ τό | πυελός | πύλη, -ης, ἡ | | πυρρος, πυρρα, πυρρον | πωλητής, οῦ, ὁ | πώς

παιδίον, ου τό


CC Wally Gobetz
CC Wally Gobetz

N
παιδίον
παιδία
V
παιδίον
παιδία
A
παιδίον
παιδία
G
παιδίου
παιδίων
D
παιδίῳ
παιδίοις

Niñito

Ejemplo:
ἐγὼ εἰμι παιδίον Ἑλληνικόν

Derivados etimológicos:

παχύςgordo

παίω

violencia.jpg


παίεις
παίει
παίομεν
παίετε
παίουσι

Golpear
πάπυρος, ου, ὁ

external image papyros3.jpg


papel
DERIVADOS: papiro


παράPreposición de genitivo y dativo.

Junto aπάρ-ειμι

Estar presente

παρασκευάζωPreparar

παροιμία, ας ἡ


Refrán
παρέχω


παρέχω
παρέχεις
παρέχει
μαρέχομεν
παρέχετε
παρέχουσι

Producir, suministrar

Ejemplo:

πάσχω

Sufrir, padecer

πάσχω
πάσχεις
πάσχει
πασχομεν
πασχετε
πασχοῦσι
Ejemplo: ἐγω πάσχω βασκάνιαν


πᾶς, πᾶσα, πᾶν


Todo.

πατέω

pisar.articulo.jpg

πατῶ
πατεῖς
πατεῖ
πατοῦμεν
πατεῖτε
πατοῦσι

Pisar

πεδίον, ου τό


Llanura


2781207528_c5830dff4e_m.jpg

πείθομαι


(+dat)

Obedecer

Ejemplo:

ὅμως δὲ τῷ ᾽Οδυσσεῖ πείθονται καὶ μένουσιν ἐν τῷ ἄντρῳ
πεινάωTener hambre

πενία, ας ἡPobreza

πεντακότυλος, η, ον


Pentacotila, medida de capacidad equivalente a cinco cotilas (0,204 l.)


πέντε


external image cinco.jpgSIGNIFICADO: cinco


πέρα


lejos

περί


Preposición de acusativo, de genitivo, de dativo.

Alrededor de

Ejemplo:

Derivado etimológico:


περιέχω


περιέχω
περιέχεις
περιέχει
περιέχομεν
περιέχετε
περιέχουσι

Rodear

Ejemplo: περιέχουσιν οὖν οἱ λόφοι τὸ χωρίον ἡμῶν κύκλῳ,


περιπατέω

paseo
cc ibán Ramón


περιπατῶPasear

Ejemplo:


πέτασος, ὁPétaso


πεύκη, ης ἡ


CC Jesús Gámez
CC Jesús GámezN
πεύκη

V


A


G


DPino

Ejemplo:

Derivado etimológico:


πιέζωMorder


πίθηκος, ὁMono


πιστεύωConfiar, creer en (+ dat., + inf.)

πίνω

beber-agua.jpg

AUDIO
beber


πλήν


excepto, a excepción de [+gen.]

πλοῦτοςRiqueza

πνέω


soplar

πλοῖον, τό


barco


πόα, ας ἡHierba


πούς, ποδός, ὁ

external image normal_Pies%20mojados.JPG


singular
plural
nominativo
πούς
πόδες
acusativo
πόδα
πόδας
genitivo
ποδός
ποδῶν
dativo
ποδί
ποσί
Ejemplo: ἐγὼ ἀλγῶ τὸν πόδα

Tengo dolor en los pies.
ποιέωποιῶ
ποιεῖς
ποιεῖ
ποιοῦμεν
ποιεῖτε
ποιοῦσι

Hacer
Ejemplo: ἐκ δὲ τῶν ἐλαιῶν ποιοῦμεν ἔλαιον.

Derivado etimológico:ποῖος, α, ον


N
ποῖος
ποῖα
ποῖον
AGD

NAGD
¿Cuál?

Ejemplo:


πόλις, -εως, ἡ

Polis.jpg


sustantivo
AUDIO


Ciudad


πολιός, -ά, -όν

external image gris.jpgSIGNIFICADO: Gris

πολλάκις

Muchas veces, a menudo.


πολύς, πολλή, πολύ


N
πολύς
πολλή
πολύ
AGD
NAGD
Mucho

Ejemplo:

Derivados etimológicos:


πολυ-μήχανος, ονAstutoπομπή, ῆς, ἡ

external image cabalgata2.jpg

Cabalgata

Sing Plural
Nom πομπή πομπαί
Acu πομπήν πομπάς
Gen πομπῆς πομπῶν
Dat πομπῇ πομπαῖς

Audio:


Ejemplo: αὺτοί ποιοῦσι πομπήν.
πορφυροῦς, ᾶ, οῦν

Púrpura


Púrpura by Carlota Garcia


external image 110488_ARENA20DE20COLOR20MORADA.jpg


ὁ πορφυροῦς -οι πορφυροι
τὸν πορφυροῦν -τούς πορφυροῦς
τοῦ πορφυροῦ -τῶν πορφυρῶν
τῶ πορφυρῷ -τοῖς πορφυροῖς

-βλέπω τὸν πορφυροῦν πάπυρον.


πόσος, η, ον¿Cuánto?πόταμος


Río.


πότε


¿Cuándo?

Ejemplo:


ποτέ


Una vez, un día cualquiera

Ejemplo:


ποτήριον, τό


Vaso, copa


ποῦ


¿En dónde?

Ejemplo:πού


En alguna parte

Ejemplo:


πράσινος, ονVerde

πρόβατον, τό

freq. en pl. πρόβατα

Ganado, ovejas

πρόδομος, ὁ

external image normal_Pasillo_2.jpgsingular
plural
nominativo
πρόδομος
πρόδομοι
acusativo
πρόδομον
προδόμους
genitivo
προδόμου
προδόμων
dativo
προδόμῳ
προδόμοιςejemplo: ἐγὼ βαδίζω διὰ τοῦ προδόμου
ando por el pasillo


προσκυνέωPostrarse


πρόσωπον, τόCara, rostro


πρυτανεῖον, ου τό


Pritaneo


πρῶτον


Adverbio.

En primer lugar

Ejemplo:


πτελέα, ας ἡ

external image Ulmus-minor-1.jpg
N
πτελέα

V


A


G


DOlmo

Ejemplo:

Derivado etimológico:

πτερόν, οῦ τό


N
πτερόν

V


A


G


DAla

Ejemplo:

Derivados etimológicos:πυελός


Comedero para animales.πύλη, -ης, ἡ

puerta_principal.gif

N- πύλη πύλαι
A- πύλην πύλας
G- πύλης πυλῶν
D- πύλῃ πύλαιςAUDIO

Puerta principalπυρρος, πυρρα, πυρρον


external image mechon%2Brubio%2Blas%2Bcosas%2Bde%2Bmasa.jpeg
SIGNIFICADO: rubio, color del fuego.
πωλέω

external image images?q=tbn:ANd9GcRcFSCUMPLUFkTw6dMu2RX3N6Xio2ey9eC6qw1J29INWion9owlkAuFUhsg

Vender

Vender by Carlota Garciaπωλητής, οῦ, ὁ

external image 6770966-verde-tendero-servir-a-un-cliente-detras-del-mostrador-de-visualizacion-en-su-tienda-poner-las-manza.jpgtendero


singular
plural
nominativo
πωλητής
πωληταί
acusativo
πωλητήν
πωληάας
genitivo
πωλητοῦ
πωλητῶν
dativo
πωλητῇ
πωληταῖς
πώς


¿Cómo?