| καθεύδω | καθίημι | καθίζω | | καθοράω | καί | καίω | κάκιστος, η, ον | κακός, ή, ον | κάλαμος, -ου | καλέω | καλιά, ᾶς ἡ | καλῶς | καμπύλος, η, ον | καρδία, ας | | | καρπός, οῦ ὁ | κάρυον, τό | κατά | καταβαίνω | κατάρατος, ον, | κατατέμνω | κελεύω | κεφαλή | κηπεύω | κῆπος, ου ὁ | κιβωτός | κλάδος, ου ὁ | κλαίω | κλέπτης, ου ὁ | κλέπτω | κλίμαξ, -ακος, ἡ | escalera | | | κλίνη | κλώζω | κλώθω | Κνήμη, ἡ | κοΐζω | κοῖλος, η, ον | κοιλία | κόκκος, ὁ | κόμη, ης ἡ | κόρος, ου ὁ | κριθή, ἡ | κροκώδης,-ες | κρόμμυον, ου τό | κύαμος, ου ὁ | κύανεος , α, ον | κύλιξ, κύλικος, ἡ | κύκλος, ου ὁ | κώμη, ης ἡ


καθεύδω

Dormir
Dormir by Carlota Garciaexternal image dormir6.jpg
καθεύδω
καθεύδεις
καθεύδει
καθεύδουμεν
καθεύδετε
καθεύδουσι

-καθεύδω εν τῇ κλίνῃκαθίημιPoner (hacia abajo)
καθίζω


Sentarse

καθοράω


Inspeccionar, estudiar
καί


Conj.

Y

Ejemplo:

CC. Daniel Y. Go
CC. Daniel Y. Go

καίω

καíω


καíει


καíεις


καíομεν


καíετε


καíουσιQuemarκάκιστος, η, ον


Superlativo de κακός

κακός, ή, ον


Malo


κάλαμος, -ου

1222815205_47bb076b86_t.jpg


Significado: lápiz.
Sust.

Singular:
Nom.
κάλαμος
Acus.
κάλαμον
Gent.
καλάμου
Dat.
καλάμῳ
Plural:
Nom.
κάλαμοι
Acus.
καλάμους
Gent.
καλάμων
Dat.
καλάμοις

Artículos correspondientes:

Singular
Plural

οἱ
τόν
τούς
του
των
τῳ
τοις
Ejemplo:
  • En lapiz esta en el estuche.
  • ὁ κάλαμος ἐστι ἐν τῷ σκρινίῳ

καλέω


καλῶ

καλεῖ

καλεῖς

καλοῦμεν

καλεῖτε

καλοῦσι


Llamar


καλιά, ᾶς ἡN
καλιά
καλιαί
A
καλιάν
καλιάς
G
καλιᾶς
καλιῶν
D
καλιᾷ
καλιαῖς

Nido

Ejemplo: τὰ νεόττια οἰκεῖ ἐν τὰις καλιαις.


καλῶς

Bien.jpgAUDIO

καμπύλος, η, ον


(cf. κάμπτω)

Curvado
καρδία, ας

external image mini_500_4700_1227765244232940.jpg

corazónDeivados etimológicos: cardiología, electrocardiograma, endocarditis.
καρπός, οῦ ὁ


N
καρπός
καρποι
V
καρπέ
καρποι
A
καρπόν
καρποῦς
G
καρπου
καρπον
D
καρπῷ
καρποις

Fruto/ fruta.

Ejemplo:

Derivado etimológico: Carpófagoκάρυον, τόNuezκατά


Prep.

Fonética: Se aprostrofa ante vocal (κατ΄). La τ cambia a θ si le sigue aspiración (καθ΄).

Con genitivo: Desde lo alto; contra
Ejemplo:

Con acusativo: Por (distributivo)
Ejemplo: καθ΄ἡμέραν

Según

Derivado etimológico:καταβαίνω


καταβαίνω


Bajarκατάρατος, ον,Insensato


κατατέμνωCortarκελεύωOrdenar, mandarκεφαλή

cabeza


κηπεύωCultivar (en un huerto)

κῆπος, ου ὁ


N
κῆπος

V


A


G


DHuerto

Ejemplo:

Derivado etimológico:


κιβωτόςBaúl


κλάδος, ου ὁ


CC Josep Mª Rosell
CC Josep Mª Rosell

N
κλάδος

V


A


G


DRama

Ejemplo:


κλαίω


κλαίω

κλαίει

κλαίεις

κλαίομεν

κλαίετε

κλαίουσι


llorar

Ejemplo:

ὁ ἀδελφός μου αἰεὶ κλαίε

κλέπτης, ου ὁ


N


V


A


G


DLadrón

Ejemplo:

Derivado etimológico:κλέπτω


κλέπτω


Robar

Ejemplo:

Derivado etimológico:external image normal_p9232605_escalera_cemacam.jpg&sa=X&ei=3LasTZLaL83csgb_rY2ZCg&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNETlrD2zT6JuUX-k9mYPshO3WndvA

κλίμαξ, -ακος, ἡ

escalera


κλίνη

Cama

Cama by Carlota Garciaexternal image cama1.jpg
ἡ κλίνη αι κλίναι
την κλίνην τάς κλίνας
τῆς κλίνης τῶν κλινῶν
τῇ κλίνῃ ταῖς κλίναιςἐγὼ βλέπω τὴν κλίνην.κλώζω


κλώζω


Cacarear

Ejemplo:


κλώθωHilar

Κνήμη, ἡ


external image 17.jpg

SIGNIFICADO: EspinillaκοΐζωGruñir (como los cerdos)κοῖλος, η, ονHueco, vacíoκοιλία

tripas /entrañas

κοιμῶμαι


acostarseκόκκος, ὁSemilla
κόμη, ης ἡCabello
κόρος, ου ὁ


Niñoκριθή, ἡ


Normalmente en plural

Cebadaexternal image naranjas_small.jpg


κροκώδης,-ες


color naranja

ἐγὼ βλέπω τὸν κάλαμον κροκώδη

Yo veo un lápiz naranjaκρόμμυον, ου τόN
κρόμμυον

V


A


G


DCebolla

Ejemplo:

Derivado etimológico:κύαμος, ου ὁ


CC Arturo Nikolai
CC Arturo Nikolai

N
κύαμος

V


A


G


DHaba

Ejemplo:κύανεος , α, ον

azul
κύλιξ, κύλικος, ἡ external image flickr-2394501806-hd.jpg


Copa para el vino


Ejemplo: αὐτοὶ ἔχουσι κύλικα


κύκλος, ου ὁ


N
κύκλος

V


A


G


DCírculo

Ejemplo:

Derivados etimológicos: cíclico, circo

κώμη, ης ἡ


Aldea