| θάλαμος | θάλασσα | | θάνατος, -ου ὁ | θαρρέω | θαυμάζω | θαυμάσιος, α, ον, | θεός, ὁ | θεραπεύω | θέρος, τὀ | θηρεύω | θὠραξ, -ακος, ὁ | θνῄσκω | θύρα, ας ἡ | θυρίδιον

θάλαμος

dormitorio (matrimonial)θάλασσα

external image olas-mar.jpg

Mar


θάνατος, -ου ὁmuerte
Ejemplo: ὁ ὕπνος τοῦ θανάτου ἀδελφός ἐστιν.
Derivados etimológicos: Tanatorio, Atanasio, Eutanasia.θαρρέω


Animarseθαυμάζω


θαυμάζω
θαυμάζεις
θαυμάζει
θαυμάζομεν
θαυμάζετε
θαυμάζουσι

Asombrarse, maravillarse

Ejemplo:
Derivados etimológicos: taumaturgo, taumaturgia, taumatúrgico.


θαυμάσιος, α, ον,Sorprendente, maravillosoθεός, ὁDivinidad, dios


θεραπεύω

external image mini_500_1219_1196251575672443.jpg

θεραπεύω
θεραπεύεις
θεραπεύεις
θεραπεύομεν
θεραπεύετε
θεραπεύουσι

Curar
Ejemplo: ὁ ἰατρὸς θεραπεύει.

θέρος, τὀ


verano
cc Pepx
cc Pepx

θηρεύω


θηρεύω
θηρεύεις
θηρεύει
θηρεύομεν
θηρεύετε
θηρεύουσι

Cazar

Ejemplo:


θὠραξ, -ακος, ὁ


tronco, torso (cuerpo humano)θνῄσκω


Aoristo ἔθανον

MorirCC UGArdener
CC UGArdener
θύρα, ας ἡPuerta

θυρίδιον


Ventana.external image Contra%20ventanas%20de%20madera.jpg