ἤδη | ἦλθον | ἥλιος, -oυ ὁ | ἡμεῖς | ἡμέρα | ἥμερος, α, ον | ἡμέτερος, α, ον

ἤδη


Adv.

Ya, en seguida

ἥδετω

alabar

ἦλθον

Aoristo de ἔρχομαι

ἥλιος, -oυ ὁ

Significado: Sol.
sust376977325_ca977fbbe0_m.jpg
Declinación :
Νom.
ἥλιος
ἥλιοι
Acus.
ἥλιον
ἡλίους
Gent.
ἡλίου
ἡλίων
Dat.
ἡλί
ἡλίοις

Εjemplo:
  • El sol brilla en el cielo.
  • ὁ ἥλιος λάμπει ἐν τῷ οὐρανῷ

ἡμεῖς


Pronombre personal

N
ἡμεῖς
A

G

D


Nosotros

Ejemplo:
ἡμέρα


N
ἡμέραV


A


G


DDía

Ejemplo:

Derivados etimológicos:
ἥμερος, α, ον


N
ἥμερος
ἥμερα
ἥμερον
A
ἥμερον
ἥμεραν
ἥμερον
G
ἡμέρου
ἡμέρας
ἡμέρου
D
ἡμέρῳ
ἡμέρᾳ
ἡμέρῳN
ἥμεροι
ἥμεραι
ἥμερα
A
ἡμέρους
ἥμερας
ἥμερα
G
ἡμέρων
ἡμερῶν
ἡμέρων
D
ἡμέροις
ἡμέραις
ἡμέροις

Doméstico

Ejemplo:
ἡμέτερος, α, ον


N
ἥμέτερος
ἡμέτερα
ἡμέτερον
AGD


NAGD
Nuestro

Ejemplo: