ἐγώ | ἐγγύς | ἕδρα, -ας, ἡ | ἐδωδή, ῆς, ἡ | ἐθέλω | εἰμί | εἶπον | εἰς | εἰρήνη | εἰσ-βάλλω | ἐκ | ἕκαστος, η, ον | ἐκεί | ἐκεῖνος, η, ο | ἑκουσίως | ἔλαιον, ου τό | ἐλαία, ας ἡ | Ἑλληνικός, ή, όν | ἐν | ἐνταῦθα | ἕξ | ἐπαινέω | ἐπεί | ἐπειδή | ἐπί | ἔριον, ου τό | ἑρκίον, ου, τό | ἔρχομαι | ἔρρω | ἐρωτάω | έρυθρός , ά , ὀν | ἐσθίω | ἑστία, ας ἡ | ἔτος, εος, τό | ἔχω | εὐδία, ἡ | εὑρίσκω | εὐθύς, εῖα, ύ | ἑφθός, ή, ον

ἐγώ


Pronombre personal

N
ἐγώ
A
με, ἐμέ
G
μου, ἐμοῦ
D
μοι, ἐμοί

Yo

Ejemplo:

Derivados etimológicos:

ἐγγύς

Cerca


ἕδρα, -ας, ἡ

external image silla.jpg

Ejemplo:


ἕδρᾱ, ἕδρᾱς Primera declinacion

Case / #
Singular
Dual
Plural
Nominative
ἕδρᾱ
ἕδρᾱ
ἕδραι
Genitive
ἕδρᾱς
ἕδραιν
ἑδρῶν
Dative
ἕδρᾳ
ἕδραιν
ἕδραις
Accusative
ἕδρᾱν
ἕδρᾱ
ἕδρᾱς
Vocative
ἕδρᾱ
ἕδρᾱ
ἕδραι

SillaAUDIOἐδωδή, ῆς, ἡ

external image 20070417klpcnavid_286.Ies.SCO.jpg
comida,alimento,pasto,cebosingular
plural
nominativo
ἐδωδή
ἐδωδαί
acusativo
ἐδωδήν
ἐδωδάς
genitivo
ἐδωδῆς
ἐδωδῶν
dativo
ἐδωδῇ
ἐδωδαῖς


ejemplo: ἐστι ἡ ἐδωδὴ ἐν τῷ ὀπτανίῳ
hay comida en la cocina


ἐθέλω


ἐθέλω
ἐθέλειϛ
ἐθέλει
ἐθέλομεν
ἐθέλετε
ἐθέλουσι


Querer


εἰμί


Verbo

Presente
Imperfecto
εἰμί
ἦν
εἶ
ἦσθα
ἐστί
ἦν
ἐσμέν
ἦμεν
ἐστέ
ἦτε
εἰσί
ἦσαν

Infinitivo: εἶναι

Ser, estar

Ejemplo:


εἶπον

Aoristo de λέγωεἰςPreposición de acusativo

Hacia


εἰρήνη


paz

εἰσ-βάλλω


Lanzarse, atacar

ἐκ

preposición que significa de , desde

ἕκαστος, η, ονCadaἐκεί


allí
Allí.JPG

AUDIO
ἐκεῖνος, η, ο


SINGULAR

N
ἐκεῖνος
ἐκεῖνή
ἐκεῖνόν
A
ἐκεῖνόν
ἐκεῖνήν
ἐκεῖνόν
G
ἐκεῖνοῦ
ἐκεῖνῆς
ἐκεῖνοῦ
D
ἐκεῖνῷ
ἐκεῖνῇ
ἐκεῖνῷPLURAL
N
ἐκεῖνοι
ἐκεῖναι
ἐκεῖνα
A
ἐκεῖνους
ἐκεῖνας
ἐκεῖνα
G
ἐκεῖνων
ἐκεῖνων
ἐκεῖνων
D
ἐκεῖνοις
ἐκεῖναις
ἐκεῖνοις

Aquel, aquella, aquello.


ἑκουσίως


Adverbio de Modo

Voluntariamente

Ejemplo: ἡμεῖς δἐ οὐ τροφὴν παρέχομεν τούτοις τοῖς ὀρνιθίοις, παρέχει δ’ ἡμῖν τροφὴν ταῦτα, ἀλλ’ οὐχ ἑκουσίως.

ἔλαιον, ου τό

external image aceite-de-oliva-nutricional.jpg
Aceite de oliva


external image 1816457632_a54c14387e_m.jpgἐλαία, ας ἡ


ἐλαία
ἐλαίαι
ἐλαίαν
ἐλαίας
ἐλαίας
ἐλαιῶν
ἐλαίᾳ
ἐλαίαις

Olivo


ἕλκω
ἕλκω
ἕλκεις
ἕλκει
ἕλκομεν
ἕλκετε
ἕλκουσι

Arrastrar

ὀ ἵππος ἕλκει τὴν ἅμαξαν.Ἑλληνικός, ή, όν


N
Ἑλληνικός
Ἑλληνική
Ἑλληνικόν
A
Ἑλληνικόν
Ἑλληνικήν
Ἑλληνικόν
G
Ἑλληνικοῦ
Ἑλληνικῆς
Ἑλληνικοῦ
D
Ἑλληνικῷ
Ἑλληνικῇ
Ἑλληνικῷ


N
Ἑλληνικοί
Ἑλληνικαί
Ἑλληνικά
A
Ἑλληνικούς
Ἑλληνικάς
Ἑλληνικά
G
Ἑλληνικῶν
Ἑλληνικῶν
Ἑλληνικῶν
D
Ἑλληνικοῖς
Ἑλληνικαῖς
Ἑλληνικοῖς

Griego

Ejemplo:
ἐγὼ μέν εἰμι παιδίον Ἑλληνικόν
Derivado etimológico:
Helénico, helenístico...ἐν


Prep. de dativo

En

Ejemplo:

Derivado etimológico:ἐνταῦθα


Adv.

Allí


ἕξ


external image 6giganteazul_l.jpg


SIGNIFICADO: Seis


ἐπαινέωAprobar, alabar

ἐπεί

Conj.

Cuando

Ejemplo:
  • ἐπεὶ δὲ πρὸς τὴν οἰκίαν προσχωροῦσιν, τὴν μητέρα ὁρῶσιν.


ἐπειδή


Conj.

Después de; ya que

ἐπί


Preposición de genitivo o de dativo

AUDIO

sobre
Sobre.jpgἔριον, ου τό

external image lana-adria.jpg

Lanaἑρκίον, ου, τό

external image muro.jpg
muro, tapia, valla


singular
plural
nominativo
ἑρκίον
ἑρκία
acusativo
ἑρκίον
ἑρκία
genitivo
ἑρκίου
ἑρκίων
dativo
ἑρκίῳ
ἑρκίοις


ejemplo: τὸ ἑρκίον περιέχει την οἰκίαν
El muro rodea la casaἔρχομαι


Ir, venir

ἔρρω


Vagar

ἐρωτάω


ἐρωτῶ
ἐρωτᾳς
ἐρωτᾳ
ἐρωτομεν
ἐρωτετε
ἐρωτουσι

Preguntar

Ejemplo:

Derivado etimológico:

Corregido por Camila Marqués

έρυθρός , ά , ὀν

rojo

ἐσθίω

external image comer.jpg
ἐσθίω
ἐσθίειϛ
ἐσθίει
ἐσθίομεν
ἐσθίετε
ἐσθίουσι
Comer

ἑστία, ας ἡHogar


ἔτος, εος, τό


Año


ἔχω


ἔχω
ἔχειs
ἔχει
ἔχομεν
ἔχετε
ἔχουσι

Tener
Tener en la mente, Pensar
Ejemplos:
  • ἔχω ἀδελφόν τε καὶ ἀδελφήν
  • νῦν γὰρ ἐν νῷ ἔχω τὸ δεῖπνον παρασκευάζειν


εὐδία, ἡ

external image 4486683243_c22532c2a5.jpg

sing plural
Nom εὐδία εὐδίαι
Acu εὐδίαν εὐδίας
Gen εὐδίας εὐδιῶν
Dat εὐδίᾳ εὐδίαις

Día soleado.

Ejemplo: σήμερον ἐστι εὐδίαεὑρίσκω


encontrarεὐθύς, εῖα, ύ


Rápido

ἑφθός, ή, ον external image can-stock-photo_csp14835732.jpg


hervido, cocido