γάλα. γάλακτος, τό | γάρ | γελάω | γεραιός, ά, όν | γεωργία, ας | γεωργός, οῦ ὁ | γεωργέω | γῆ, γῆς ἡ | γιγνώσκω | γλουτός-οῦ, ὁ | | γλῶττα, ας ἡ | γόνυ, γόνατος, τό | γράφω | γύψος, ἡ

γάλα. γάλακτος, τό

external image botellitas-de-leche.jpg


Leche


γάρ


Conj.

Pues


CC makoworks
CC makoworks

γελάω


Reír (de algo/alguien ἐπί + dativo)γεραιός, ά, όνγεραιός
γεραιά
γεραιόν
γεραιοί
γεραιαί
γεραιά
γεραιόν
γεραιάν
γεραιόν
γεραιούς
γεραιάς
γεραιά
γεραιοῦ
γεραιᾶς
γεραιοῦ
γεραιῶν
γεραιῶν
γεραιῶν
γεραιῷ
γεραιᾷ
γεραιῷ
γεραιοῖς
γεραιαῖς
γεραιοῖς

Viejo
γεωργία, αςLabranza
Derivados etimológicos: Georgiaγεωργός, οῦ ὁ


CC
CC

N
γεωργός
γεωργοί
V
γεωργέ

A
γεωργόν
γεωργοῦς
G
γεωργοῦ
γεωργῶν
D
γεωργῷ
γεωργοῖς

Labrador

Ejemplo:γεωργέω


γεωργῶ
γεωργεῖς
γεωργεῖ
γεωργοῦμεν
γεωργεῖτε
γεωργοῦσι

Cultivar, labrar la tierra

Ejemplo:γῆ, γῆς ἡN
γῆ
γᾶι
A
γῆν
γᾶς
G
γῆς
γῶν
D
γῇ
γαῖς
Tierra, suelo.

Derivados etimológicos: Geografía, geología...
γιγνώσκωγιγνώσκω
γιγνώσκεις
γιγνώσκει
γιγνώσκομεν
γιγνώσκετε
γιγνώσκουσι

Saber, conocer

γλουτός-οῦ, ὁ

external image 1925.JPGglúteo


N - γλουτός
Ac-γλουτόν
G - γλουτοῦ
D- γλουτῷ
γλῶττα, ας ἡ


Lengua


γόνυ, γόνατος, τό

external image rodillas.jpg


rodilla

γράφω

external image 178escribir2.jpg
AUDIO

indicativo
γράφω
γράφεις
γράφει


γράφομεν
γράφετε
γράφουσι(ν)ἐγὼ γράφω ἐν τῷ παπύρῳ.


escribirγύψος, ἡ

Tiza

Tiza by Carlota Garcia
external image tiza.png


γύψος - γύψοι
γύψον - γύψους
γύψου - γυψῶν
γύψῳ - γύψοις

-ἐγὼ γράφω τῇ γύψῳ