βάρος-ους, τὸ | βαλανεῖον | βάλλω | βαίνω | βασίλειος, -ον | βία-ᾶς, ἡ | βασιλικóς-η-óν | βλαύτη, -ας | βλάπτω | βλέπω | βιβλίον, -ου τό | βίος, -ου, ὁ | βοάω | βοή, -ῆς | βραχίων, -ονος, ὁ | βρέχω | βροχή, ῆς, ἡ | βροντάω

βάρος-ους, τὸ

external image balanza.gif
peso

N βάρος
V βάρος
A βάρος
G βάρους
D βάρεϊ


βαλανεῖον

external image baosfemb.jpg

N
βαλανεῖον
V
Βαλανεῖον
A
Βαλανεῖον
G
Βαλανείου
D
Βαλανείῳ

Baños públicos.


βάλλωβάλλω
βάλλεις
βάλλει
βάλλομεν
βάλλετε
βάλλουσι

Lanzar.

βαίνωexternal image images?q=tbn:ANd9GcQ3rIrTj7u3TDLGuThPtLos_9OjFxlMgSpmT34OsdbAte04bJlV8A&t=1
βαίνω
βαίνεις
βαίνει
βαίνομεν
βαίνετε
βαίνουσι


Ir, andar.

βασίλειος, -ον

real (perteneciente a un rey)external image rey.jpg


βία-ᾶς, ἡ

external image proj9.gif
fuerza, violencia, coacción


βασιλικóς-η-óν


Real (relativo a un rey)


βλαύτη, -αςN
βλαύτη
βλαύται
V
βλαύτη
βλαύται
A
βλαύτην
βλαύτας
G
βλαύτης
βλαύτων
D
βλαύτῃ
βλαύταις

Zapatilla.

Ejemplo: ὁ πίθηκος μικρότερος ἦν παιδίου καὶ πάνυ μικροῦ εἶχε δὲ χλαῖναν μικράν, καὶ δὴ καὶ βλαύτας.

Derivados Etimológicos:

βλαυτα ἐστι ὀργανον ἀνθροπου ᾧ καλύπτουσιν ποδες.
βλάπτω


Herirβλέπω

CC Michele Catania
CC Michele Cataniaβλέπω
βλέπεις
βλέπει
βλέπομεν
βλέπετε
βλέπουσιMirarβιβλίον, -ου τόexternal image 2870517986_d073827bb2_b.jpgN
βιβλίον
βιβλία
V
βιβλίον
βιβλία
A
βιβλίοv
βιβλία
G
βιβλίου
βιβλίων
D
βιβλίῳ
βιβλίοις

Libro

Ejemplo:

Derivados Etimológicos: Biblioteca, Biblia, Bibliografía, Bibliófilo, Bibliofobia.

Βιβλιον ἐστι ὀργανον παιδιου ᾧ μανθανουσιν Ὁμηρικα.
βίος, -ου, ὁ

vida
external image si-a-la-vida-bw.jpgN ὁ βίος
V βίε
A τόν βίον
G τοῦ βίου
D τῷ βίῳ


external image gritar.jpg

βοάω
βοῶ
βοᾷς
βοᾷ
βοῶμεν
βοᾶτε
βοῶσιν


Gritar.


βοή, -ῆςN
βοή
βοαί
V
βοή
βοαί
A
βοήν
βοάς
G
βοῆς
βοῶν
D
βοῇ
βοαῖς

Grito.

Derivados Etimológicos:


βραχίων, -ονος, ὁ

brazo
external image brazo.jpg
N βραχίων
V βραχίων
A βραχίονᾰ
G βραχίονος
D βραχίονῐβρέχω

Significado : Diluviar.vbo.5635301742_210bf59ef6_m.jpg
En griego a diferencia de nuestras lenguas no existen formas impersonales, y diluviar se conjuga porque un dios diluvia.
Presente:
βρέχω
βρέχεις
βρέχει
βρέχομεν
βρέχετε
βρέχουσιν
Ejemplo:
  • El dios del cielo esta diluviando.
  • ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ βρέχει.βροχή, ῆς, ἡ

external image 2862454660_85b493dc4d.jpg

sing plural
Nom βροχή βροχαί
acu βροχήν βροχάς
gen βροχῆς βροχῶν
dat βροχῇ βροχαῖς

Ejemplo: ἐγὼ βλέπω τὴν βροχήν

Tormenta

βροντάωβροντῶ
βροντᾷς
βροντᾷ
βροντῶμεν
βροντᾶτε
βροντῶσιν


Tronar.