ἀγαθός, ή, όν | Ἄγαμέμνων - όνος, ὁ | ἀγνοέω | ἀγορά, ᾶς ἡ | ἀγοράζω | ἀγρός, οῦ ὁ | ἄγω | ἀδελφή, ῆς ἡ | ἀδελφός, οῦ ὁ | ᾄδω | Ἀενείας, οῦ, ὁ | ἀήρ - ἀερός , ἡ | Ἀθήνη,-ης | Ἀθήναι, -ων , αἱ | Αἰγεύς -έως, ὁ | Αἴδης, –ου, ὁ | αἰει | αἰγιαλός, ὁ | Αἴολος, -ου ,ὁ | αἰτέω | αἰχμάλωτος, ον | ἀκουσίως | Ἀκοή | ἄκανθα, ης ἡ | ἀκούω | ἀκτίς, ῖνος, ἡ | ἀλγέω | ἀλήθεια, ας ἡ | ἅλις | ἀλλά | ἄλλος, η, ο | ἀλλήλων | ἅμαξα, ης ἡ | ἄμπελος, ου ἡ | ἀμύνω | ἀνά | ἀναμένω | ἀναγιγνώσκω | ἀνδρεία, -ας, ἡ | ἄνεμος | ἄνευ | ἄνθος, -ους, τὸ | ἄνθραξ, ακος | ἄνθρωπος, ου ὁ | ἀνοίγω | ἀνοικτός, ή, όν | ἀντί | ἄντρον, ἄντρου, τό | ἄνω | ἄνωθε | ἀξίνη, ἡ | ἅπαξ | ἀπό | ἀποθνῄσκω | ἀριθμέω | ἀριστάω | ἀριστερά, ἀρ​ιστερᾶς ἡ | ἀρότης, ου, ὁ | ἀροτρόν, ου, τό | ἀρόω | ἄρτος, ου ὁ | ἄρχω | ἄσμενος, η, ον | ἀστραπὴ | αὐτός, ή, ό | ἀφικνέομαι | ἄχρι


ἀγαθός, ή, όνexternal image agatha-ruiz-prada-1.jpgBueno
Derivados etimológicos: Agatha (nombre femenino), Águeda


external image aeschylus.jpg

Ἄγαμέμνων - όνος, ὁAgamenὀn (rey de Micenas)

N- Ἄγαμέμνων
V- Ἄγαμέμνων
A- Ἄγαμέμνονα
G- Ἄγαμέμνονος
D- Ἄγαμέμνονι


Ἄγαμέμνων ἐστι ἰσχυρόςexternal image 3716980705_19a9a45440.jpgἀγνοέω


ἀγνῶ

ἀγνοεῖς

ἀγνοεῖ

ἀγνοῦμεν

ἀγνεῖτε

ἀγνοῦσι

Desconocer
Derivados etimológicos: agnóstico, agnosia.
CC Templar 1307
CC Templar 1307
ἀγορά, ᾶς ἡN
ἀγορά
ἀγοραί
V
άγορά
ἀγοραί
A
ἀγοράν
ἀγοράς
G
ἀγορᾶς
ἀγορῶν
D
ἀγορᾷ
ἀγοραῖς

Plaza pública
Ejemplo
Derivados etimológicos: agorafobia.
ἀγοράζω


ἀγοράζω
ἀγοράζεις
ἀγοράζει
ἀγοράζομεν
ἀγοράζετε
ἀγοράζουσι
Comprar
Ejemplo
καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀγοράζουσι
ἀγρός, οῦ ὁ


external image 113231285_0dfdb6ee0c_m.jpg
N
ἀγρός
ἀγροί
V
ἀγρός
ἀγροί
A
ἀγρόν
ἀγρούς
G
ἀγροῦ
ἀγρῶν
D
ἀγρῷ
ἀγροῖς

Campo

Ejemplo: ἐν τοῖς ἀγροῖς γεωργός τις Θράσυλλός ἐστιν

Derivados etimológicos: agrónomo, agronomía.

ἄγω


ἄγω
ἄγεις
ἄγει
ἄγομεν
ἄγετε
ἄγουσι

Conducir, llevar a

ἐγὼ ἄγω τὸ βιβλίον πρὸς τὴν ἐμοῦ οἰκίανἀδελφή, ῆς ἡ


N
ἀδελφή
ἀδελφαί
V
ἀδελφή
ἀδελφαί
A
ἀδελφήν
ἀδελφάς
G
ἀδελφῆς
ἀδελφῶν
D
ἀδελφῇ
ἀδελφαῖς

Hermana

Ejemplo:καὶ γὰρ ἐγώ εἰμι τέκνον αὐτοῦ, καὶ ἔχω ἀδελφόν τε καὶ ἀδελφήν·

Derivados etimológicos: Filadelfia.

hermano.jpg
CC Nukamari

ἀδελφός, οῦ ὁ

N
ἀδελφός

V
ἀδελφός

A
ἀδελφόν

G
ἀδελφοῦ

D
ἀδελφῷ


Hermanο

Ejemplo: καὶ γὰρ ἐγώ εἰμι τέκνον αὐτοῦ, καὶ ἔχω ἀδελφόν τε καὶ ἀδελφήν·

Derivados etimológicos: Filadelfo.ᾄδω

CC damilebon
CC damilebon


ᾄδω
ᾄδεις
ᾄδει
ᾄδομεν
ᾄδετε
ᾄδουσι
Cantar
Ejemplo:
Derivados etimológicos: Aedo.


Ἀενείας, οῦ, ὁ


external image eneas.png
Eneas (Héroe de la guerra de Troya)

Ν-Ἀενείας
V-Ἀενείαν
A-Ἀενείου
G-Ἀενεία


ἀήρ - ἀερός , ἡ


N

A

G

D

Aire

Ἀθήνη,-ης


Significado: Atenea (la diosa).sust
Declinación:
Solo se declina en singular para distinguir a la diosa Atenea con la ciudad de Atenas que se declina en plural.2858568741_61334dd79b_m.jpg
Nom.
Ἀθήνη
Acus.
Ἀθήνην
Gent.
Ἀθηνῆς
Dat.
Ἀθην
Artículos correspondientes:
Singular
Nom.

Acus.
τήν
Gnt.
τῆς
Dat.
τῇ
Εjemplo:
  • Atenea es una diosa.
  • Ἀθήνη ἐστι θεά.
Ἀθήναι, -ων , αἱ


Significado: Atenas ( la ciudad)
Declinación:
Solo se declina en plural para diferenciarlo de Αtenea la diosa que se declina en singular.
3202576546_89a5892e0a_m.jpg
Nom.
Ἀθήναι
Acus.
Ἀθήνας
Gent.
Ἀθήνων
Dat.
Ἀθήναις

Ejemplo:
  • Atenas es grande
  • Ἀθήναι εἰσι μακραίΑἰγεύς -έως, ὁ


Egeo (Noveno rey de Atenas)

N-Αἰγεύς
A-Αἰγευα
G-Αἰγέως
D-Αἰγει

Αἴδης, –ου, ὁ

external image hades.jpg


Hades (dios de los muertos)

N-Αἴδης
Α-Αἴδην
G-Αἴδου
D-Αἴδῃ


αἰει


Siempreαἰγιαλός, ὁ

external image mini_500_6544_1256137239516460.jpg
Playa

nom αἰγιαλός αἰγιαλοί
acu αἰγιαλόν αἰγιαλούς
gen αἰγιαλοῦ αἰγιαλῶν
dat αἰγιαλῷ αἰγιαλοῖς

Ejemplo: ἐγὼ βλέπω τὸν αἰγιαλόν
Αἴολος, -ου ,ὁ

Significado: Eolo, dios del viento
4055827028_06fc490216_m.jpg
Declinación:
Nom.
Αἴολος
Acus.
Αἴολον
Gent.
Αἰόλου
Dat.
Αίόλῳ
Εjemplo:
  • Eolo sopla .
  • ὁ Αἴολος φυσᾷ


αἰτέω

αἰτῶ
αἰτεῖς
αἰτεῖ
αἰτοῦμεν
αἰτεῖτε
αἰτοῦσι
Pedir


external image 140271855_5b5a8730c6.jpg

αἰχμάλωτος, ον

Cautivo, prisionero de guerra
ἀκουσίως

Adverbio de modo

Involuntariamente

Ejemplo: ὅσοι δὲ λαμβάνουσί τι οὕτως ἀπ’ ἀκουσίων, κλέπται εἰσὶ καὶ κλέπτουσιν·


external image Ear-safetypin.jpg

Ἀκοή

Sustantivo

Oído (acto de escuchar)
ἄκανθα, ης ἡ

external image 403px-Mecha-stupka02.JPG

N
ἄκανθα
ἄκανθαι
V
ἄκανθα
ἄκανθαι
A
ἄκανθαν
ἄκανθας
G
ἀκάνθης
ἀκανθῶν
D
ἀκάνθῃ
ἀκανθαῖς
Acanto

ἀκούω

CC Jay-tography
CC Jay-tography

ἀκούω
ἀκούεις
ἀκούει
ἀκούομεν
ἀκούετε
ἀκούουσι


Escuchar

ἀκτίς, ῖνος, ἡ

external image rayo3dn3.jpg
Rayo


ἀλγέω

external image Dolores-de-espalda.jpg
ἀλγῶ
ἀλγεῖς
ἀλγεῖ
ἀλγοῦμεν
ἀλγεῖτε
ἀλγοῦσι

Doler
ἀλήθεια, ας ἡ

Verdad
Derivado etimológico: Alicia


ἅλις

Bastante


ἀλλά

Peroἄλλος, η, ο


N
ἄλλος
ἄλλη
ἄλλο
A
ον


G
ου


D
NAGDOtro

ἀλλήλων

Pronombre genitivo plural (dual)

Mutuamente, unos a otros


ἅμαξα, ης ἡ

N
ἅμαξα

V


A


G
ἁμάξης

DCarro


ἄμπελος, ου ἡ

N
ἄμπελος
ἄμπελοι
A
ἄμπελον
ἀμπέλους
G
ἀμπέλου
ἀμπέλων
D
ἀμπέλῷ
ἀμπέλοις
Viña

Ejemplo: καὶ ἄλλος ἐστὶ τόπος ἐν ᾧ αἱ ἀμπέλοι...

Derivados etimológicos:


ἀμύνω


Defenderse


ἀνά

[+acus.] hacia arriba, sobre, cada; [+dat.] sobre, encima de


Derivado: anáfora.


ἀναμένω

ἀναμένω
ἀναμένεις
ἀναμένει
ἀναμένομεν
ἀναμένετε
ἀναμένουσι

Esperar, aguantar

ἐγὼ ἀναμένω ἐν τῇ οἰκίᾳ

ἀναγιγνώσκω

ἀναγιγνώσκω
ἀναγιγνώσκεις
ἀναγιγνώσκει
ἀναγιγνώσκομεν
ἀναγιγνώσκετε
ἀναγιγνώσκουσι

Reconocer, leer

ἐγὼ ἀναγιγνώσκω τὸ βιβλίον

ἀνδρεία, -ας, ἡ

valor, valentía, coraje

ἀνδρεία ἀνδρείαι
ἀνδρείαν ἀνδρείας
ἀνδρείας ἀνδρείων
ἀνδρείᾳ ἀνδρείαις

Derivados: Andrea, Andrés


ἄνεμος

Viento


SINGULAR
PLURAL
N
ἄνεμος
ἄνεμοι
A
ἄνεμον
ἄνεμοῦς
G
ἄνεμοῦ
ἄνεμων
D
ἄνεμῳ
ἄνεμοις
Ejemplo: ό ἄνεμος ἐστι φοβερά

Derivado etimológico: anemómetro, anemoscopio.
ἄνευ

Preposición de genitivo

Sin

ἄνθος, -ους, τὸ

external image flor-de-loto.jpg

Flor
ἄνθραξ, ακος

Carbón


CC MrScramble
CC MrScramble

ἄνθρωπος, ου ὁ

Persona


SINGULAR
PLURAL
N
ἄνθρωπος
ἄνθρωποι
A
ἄνθρωπον
ἄνθρωπους
G
ἀνθρώπου
ἀνθρώπων
D
ἀνθρώπῳ
ἀνθρώποις
Derivados etimológicos: Antropología, antropoide, antropometría, antropomorfismo...

Ejemplo: ὁ ἄνθρωπος κλαίει


ἀνοίγω


Abrir

ἀνοικτός, ή, όν

N
ἀνοικτός
ἀνοικτή
ἀνοικτόν
AGD
NAGDexternal image insert_table.gif
Abierto

ἀντί

Preposición de genitivo

Frente a
ἄντρον, ἄντρου, τό

3057617184_4fa0101e03_m.jpg

cuevaEjemplo:

ἑγὼ δὲ ἐν νῷ ἔχω εἰς τὸ ἄντρον εἰσιέναι


ἄνω

Adverbio.

Hacia arribaἄνωθε

Adverbio.

Desde arriba


ἀξίνη, ἡ


Hacha
ἅπαξ

Adverbio.

Una vezἀπό

Preposición de genitivo.

De, desde

ἀποθνῄσκω

Aoristo: ἀπέθανονMorir

ἀριθμέω

Contar
external image contar.png
Contar by Carlota Garcia

ἀριθμῶ
ἀριθμεῖς
ἀριθμεῖ
ἀριθμοῦμεν
ἀριθμεῖτε
ἁριθμοῦσι

-ἐγὼ ἀριθμῶ τῷ δακτυλῷ


ἀριστάω


ἀριστῶ
ἀριστᾷς
ἀριστᾷ
ἀριστῶμεν
ἀριστᾶτε
ἀριστῶσι

comer (a medio día)


ἀριστερά, ἀρ​ιστερᾶς ἡ

mano izquierda

ἀρότης, ου, ὁ


Agricultorἀροτρόν, ου, τό

Arado
CC Wisconsin Historical Images
CC Wisconsin Historical Images


N
ἄροτρον
ἄροτρα
A
ἄροτρόν
ἄροτρα
G
ἀρότροu
ἀρότρων
D
ἀρότρῳ
ἀρότροις
Ejemplo:
ἀρότης ἐστὶ καὶ ἀροῖ τὴν γῆν τῷ ἀρότρῳ

En contexto;
τὸ μὲν ἄροτρόν ἐστιν ὄργανον τοῦ γεωργοῦ, ᾧ ἀροῖ τὴν γῆν

ἀρόω


Cultivar, arar


ἄρτος, ου ὁ

Panἄρχω

Mandar, gobernar


ἄσμενος, η, ονAlegre, de buen gusto, agradable

ἀστραπὴ

Relámpago


SINGULAR
PLURAL
N
ἀστραπὴ
ἀστραπαί
A
ἀστραπήν
ἀστραπάς
G
ἀστραπῆς
ἀστραπῶν
D
ἀστραπῇ
ἀστραπαῖς
Ejemplo: ἡ ἀστραπὴ μεγάλη ἦν καὶ φοβερά


αὐτός, ή, ό

Tres usos o significados:
  • Este, esta, esto
  • Mismo
  • El mismo (con artículo)


3056548367_78ebaff5f2_m.jpg

ἀφικνέομαι

llegarEjemplo:

δι᾽ὀλίγου οὖν ἀφικνοῦνται εἰς τὴν νῆσονἄχρι

Prep. genitivo

Hasta, incluso